НАУКОВІ ЖУРНАЛИ НУ "Чернігівська політехніка"


Актуальні проблеми юридичної науки та практики

/Files/images/bibliograf_2/актпроб.jpgЗасновник та видавець: Національний університет «Чернігівська політехніка».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 21187-10987ПР від 03.02.2015 р. Рік заснування: 2015. Періодичність виходу: 1 рази на рік. Мова статей: українська, англійська. Географія авторів: необмежена.

Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області юриспруденції. Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов’язкове.

Головний редактор: Л. А. Остапенко, кандидат юридичних наук, доцент. Відповідальний редактор: В. Ф. Пузирний, доктор юридичних наук, доцент.

Рубрики:

 • Конституційне право. Міжнародне право
 • Господарське право. Фінансове право
 • Трудове право. Право соціального забезпечення
 • Кримінальне право та кримінальний процес
 • Історія права
 • Педагогіка вищої школи

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (архів номерів).


Науковий вісник Полісся

/Files/images/bibliograf_2/НВ Полісся.jpgЗасновник та видавець: Національний університет «Чернігівська політехніка».

Свідоцтво про державну реєстрацію: ідентифікатор медіа відповідно до Реєстру суб’єктів у сфері медіа від 31.08.2023 р. № 782 R30-01211. Рік заснування: 2015. Періодичність виходу: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень). Мова статей: українська, англійська, польська. Географія авторів: необмежена. Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки.

Головний редактор: Дубина Максим Вікторович (д-р екон. наук).

Науковий журнал «Науковий вісник Полісся» включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія "Б"), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 р. № 1412 (зі змінами від 09.02.21 № 157).

Рубрики:

 • Економіка та управління національним господарством
 • Регіональна економіка
 • Інновації
 • Економіка праці
 • Управління підприємством
 • Фінанси. Банківська справа
 • Менеджмент
 • Маркетинг

Правила оформлення та подання рукопису до журналу "Науковий вісник Полісся"

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Google Scholar, УРАН, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (архів номерів), Index Copernicus (оцінка ICV 2019 = 69.10), ResearchBib, WorldCat, BASE, CrossRef, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), The Lens, Dimensions, Scite, ScienceGate. Глибина архіву журналу "Науковий вісник Полісся" у WoS колекції Emerging Sources Citation Index з 2015 по 2017 роки.


Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал

/Files/images/bibliograf_2/cover_issue_3014_uk_UA.jpgЗасновник та видавець: Національний університет «Чернігівська політехніка».

Свідоцтво про державну реєстрацію: ідентифікатор медіа відповідно до Реєстру суб’єктів у сфері медіа від 31.08.2023 р. № 782 R30-01212. Рік заснування: 1996. Періодичність видання - 4 рази на рік. Мова статей: українська, англійська. Географія авторів: необмежена. Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки.

Головний редактор: Дубина М. В., доктор економічних наук.

Відповідно до Наказу МОН України від 07.10.2015 р. журнал включено до Переліку наукових фахових виданьУкраїни. Категорія "Б" (Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019 № 612 зі змінами від 09.02.21 № 157),

Рубрики:

 • Теоретичні проблеми розвитку національної економіки
 • Галузевий аспект розвитку національного господарства
 • Проблеми менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону
 • Фінансові ресурси: проблеми формування та використання
 • Облік, контроль та аудит: теоретико-методологічний аспект
 • Державне управління

Правила оформлення та подання рукопису до журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління»

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Google Scholar, Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського (архив номерів), УРАН, Index Copernicus (оцінка ICV 2020 = 65.69, ICV 2021 = 65.91), ResearchBib, BASE, WorldCat, CrossRef, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), The Lens.


Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : науковий збірник

/Files/images/bibliograf_2/Проблеми соц.работы.jpegЗасновник та видавець: Національний університет «Чернігівська політехніка».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 21190-10990ПР. Рік заснування: 2012. Періодичність виходу: 2 рази на рік (червень, грудень). Мова статей: українська, англійська. Географія авторів: необмежена. Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами у галузях філософії, психології, соціології та педагогіки. Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов’язкове.

Головний редактор: Мельник А. І., доктор філософських наук, професор. Заступники головного редактора: Сила Т. І., кандидат психологічних наук, доцент; Ємець Н. А., кандидат філософських наук, доцент. Відповідальний секретар: Мороз Н. В., директор наукової бібліотеки НУ "Чернігівська політехніка".

Рубрики:

 • Світоглядно-методологічні основи соціальної роботи
 • Соціально-психологічні та педагогічні детермінанти і ціннісні орієнтири соціальної роботи
 • Соціально-гуманітарні виміри сталого розвитку суспільства
 • Культурологічні аспекти соціальної роботи

Відповідно до Наказу МОН від 16. 05. 2016 р. науковий збірник включено до Переліку наукових фахових видань України.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріх та пошукових системах: Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського (архив номерів), Google Scholar, УРАН, Index Copernicus, ResearchBib, BASE, CrossRef, Open Ukrainian Citation Index (OUCI).


Технічні науки та технології : науковий журнал

/Files/images/bibliograf_2/cgiirbis_64.jpgЗасновник та видавець: Національний університет «Чернігівська політехніка».

Свідоцтво про державну реєстрацію: ідентифікатор медіа відповідно до Реєстру суб’єктів у сфері медіа від 31.08.2023 р. № 782 R30-01210. Рік заснування: 1996. Періодичність видання - 4 рази на рік. Мова статей: українська, англійська. Географія авторів: необмежена. Рецензування: усі статті прорецензовані провідними вченими вищих технічних навчальних закладів та закладів НАН України.

Головний редактор: Казимир В. В., доктор технічних наук, професор. Заступник головного редактора: Сапон С. П., к.т.н., доцент.

Науковий журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 (зі змінами від 09.02.2021 № 157), відповідно до якого журналу надано категорію «Б».

Рубрики:

 • Прикладна механіка, матеріалознавство та машинобудування
 • Інформаційно-комп’ютерні технології
 • Енергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Хімічні та харчові технології
 • Будівництво та геодезія

Вимоги до оформлення та подачі рукописів наукових статей до наукового журналу «ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ».

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріх та пошукових системах: Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus (оцінка ICV 2019 = 55.41, ICV 2021 = 69.37), Уран, ResearchBib, BASE, CrossRef, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), The Lens.


Електронні збірники наукових праць ЧНТУ


Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток

Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет.

Головний редактор: Бутко М.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби ЧНТУ. Заступники головного редактора: Олійченко І.М. д. держ. упр., профессор, професор кафедри менеджменту та державної служби ЧНТУ; Оліфіренко Л.Д., д. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та державної служби ЧНТУ.

Тематика: висвітлюються результати наукових робіт з основних проблем публічного адміністрування та державного управління, кращі європейські практики з актуальних питань сучасності в умовах інтеграції та глобалізації.

Відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріх та пошукових системах: Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).


Фінансові дослідження

Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет.

Головний редактор: Дубина М. В., доктор економічних наук. Заступники головного редактора: Гонта О.І., доктор економічних наук, професор; Абакуменко О.В., доктор економічних наук, професор; Ільчук В.П., доктор економічних наук, професор. Виконавчий секретар: Дубина М.В., кандидат економічних наук, доцент.

Рубрики:

 • Теоретико-історичні основи розвитку фінансів
 • Розвиток державного фінансового господарства
 • Фінансово-економічна безпека держави та суб’єктів підприємництва
 • Теоретико-методологічні засади розвитку фінансового ринку
 • Розбудова податкової системи держави
 • Розвиток фінансового посередництва
 • Фінанси суб’єктів господарювання

Відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 № 996 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріх та пошукових системах: Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського), Index Copernicus (оцінка ICV 2019 = 40.97)


Архіви наукових видань


Вісник Чернігівського державного технологічного університету : науковий збірник

Серія "Економічні науки"

Архів номерів на сайті Національної бібілотеки України ім. В.І. Вернадського

Серія "Технічні науки"

Архів номерів на сайті Національної бібілотеки України ім. В.І. Вернадського


Глобальне управління та економіка : науковий журнал

Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет. Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (архів номерів), Google Scholar, ResearchBib, IndexCopernicus.


Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar, EBSCO, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (архів номерів), Index Copernicus.


Чернігівський науковий часопис

Серія 1, Економіка і управління

Відповідно до наказу МОН України від 06.03.2015 р. № 261 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Національна бібілотека України ім. В.І. Вернадського (архив номерів), Google scholar, Index Copernicus, USJ, Уран, Ulrich, ResearchBib, BASE, WorldCat

Серія 2, Техніка і природа

Архів номерів на сайті Національної бібілотеки України ім. В.І. Вернадського

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Google Scholar.


Кiлькiсть переглядiв: 6041

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.