АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

/Files/images/chntu/доброчесність.jpgРОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ
 • Нормативно-правова база
 • Запобігання та виявлення академічного плагіату
 • Корисні матеріали

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ Національного університету «Чернігівська політехніка» (нова редакція).

Центр перевірки випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на плагіат з використанням програмного забезпечення StrikePlagiarizm в Національному університеті «Чернігівська політехніка» : каб. 151, Бібліотека (корпус 1, Шевченка 95).

ПОЛОЖЕННЯ про інформаційний центр запобігання та виявлення плагіату Національного університету "Чернігівська політехніка"

ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЛАГІАТ У НУ “ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

див. ПОРЯДОК проведення перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат у Національному університеті “Чернігівська політехніка” (нова редакція)

Для подання кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання щодо перевірки на академічний плагіат здобувач вищої освіти може вернутися до Інформаційного центру запобігання та виявлення плагіату (ІЦЗВП), який знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 95, каб. 151 або вул. Козацька 1, каб. 105 (галузевий відділ Наукової бібліотеки при Навчально-науковому інституті права та соціальних технологій НУ “Чернігівська політехніка”).

У разі роботи ІЦЗВП в режимі on-line, на електронну адресу ІЦЗВП plagiat_stu@ukr.net, та book.lib.inst@gmail.com (курсові та ВКР, корпус 8) надсилається “Пакет документів щодо перевірки індивідуальних робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат”.

Перелік документів щодо перевірки кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання здобувачів вищої освіти на академічний плагіат:

1. Електронний варіант кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання здобувача вищої освіти. Кваліфікаційна робота та/або індивідуальне завдання надається в одному файлі, формат *.docx. Файл повинен містити титульну сторінку, вступ, умовні позначки та скорочення, основну частину роботи, висновки.

Додатки, або частини роботи, які містять комерційну інформацію підприємств/організацій за якими проходила індивідуальна робота здобувача вищої освіти, можуть не надаватися.

Назва файлу кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання подається за схемою “Прізвище, ініціали Курсова або диплом Магістр/бакалавр Код та назва спеціальності Рік захисту”.

2. У темі електронного листа вказувати:

 • ПІБ здобувача вищої освіти, е-mail, телефон;
 • ПІБ та e-mail керівника кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання.

3. У разі роботи ІЦЗВП в режимі of-line подається:

 • роздрукований бланк акту контролю оригінальності кваліфікаційної роботи (індивідуального завдання) (Додаток Г);
 • див. п. 1.

Акти в друкованому вигляді з зазначенням ПІБ здобувача, ПІБ керівника та темою роботи надаються до кабінету № 151 (корпус 1) для заповнення результатів перевірки на плагіат за підписом та печаткою ІЦЗВП.

4. Акт та звіт перевірки індивідуальної роботи надається здобувачу кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання відповідної випускової кафедри для прийняття рішення про допуск, доопрацювання та повторну перевірку або не допуск здобувача вищої освіти до захисту індивідуальної роботи (Додаток Г).

5. На електронні адреси здобувача та керівника кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання надсилається звіт перевірки роботи відповідної випускової кафедри для аналізу звіту перевірки та прийняття рішення про допуск, доопрацювання та повторну перевірку або не допуск здобувача вищої освіти до захисту кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання. Звіт формується ПЗ Anti-Plagiarism співтовариства відкритого доступу SourceForge, StrikePlagiarizm компанії Plagiat.pl та/або ПЗ Unicheck.

6. У разі прийнятого рішення щодо повторної перевірки у ПЗ StrikePlagiarism та/або ПЗ Unicheck надсилається пакет документів з електронною копією квитанції про оплату з поміткою в тексті листа “На повторну перевірку”.

ЗАВАНТАЖИТИ


РОЗШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Відповідно до п. 2.4 Порядку проведення перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат в Національному університеті "Чернігівська політехніка" (нова редакція) шкала унікальності для кваліфікаційної роботи становить:

КритерійВідсоток подібності/схожості (плагіат*) Відсоток унікальності** Унікальність
І 0-30% 100-70% висока унікальність, робота допускається до захисту або (та) опублікування
ІІ 31-49% 69-51%середня унікальність, робота потребує доопрацювання в частині коректності та повноти цитувань
ІІІ 50-100% 50% і нижче низька унікальність, робота потребує суттєвого доопрацювання та обов’язкової повторної перевірки на плагіат

Відповідно до п. 3.4 Порядку проведення перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат в Національному університеті "Чернігівська політехніка" (нова редакція) шкала унікальності для індивідуального завдання становить:

Критерій Відсоток подібності/схожості (плагіат*) Відсоток унікальності**Унікальність
І 0-40% 100-60% висока унікальність, робота допускається до захисту або (та) опублікування
ІІ 41-69% 59-31% середня унікальність, робота потребує доопрацювання в частині коректності та повноти цитувань
ІІІ 70%-100% 30% і нижченизька унікальність, робота потребує суттєвого доопрацювання та обов’язкової повторної перевірки на плагіат

*Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

**Унікальність твору – це виражене у відсотках співвідношення частини твору, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального об’єму твору


ОПЛАТА ЗА ПОВТОРНУ ЕКСПЕРТИЗУ ВКР НА ПЛАГІАТ
 • Одержувач: Національний університет "Чернігівська політехніка"
 • р/р UA 42 82 01 72 03 13 20 10 01 20 10 06 996
 • Код ЄДРПОУ: 05460798
 • Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
 • МФО 820172
 • Призначення платежу: проведення повторної експертизи ВКР на плагіат
 • П.І.Б.
 • 360,30 грн.
ОПЛАТА ЗА ПОВТОРНУ ЕКСПЕРТИЗУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ НА ПЛАГІАТ
 • Одержувач: Національний університет "Чернігівська політехніка"
 • р/р UA 42 82 01 72 03 13 20 10 01 20 10 06 996
 • Код ЄДРПОУ: 05460798
 • Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
 • МФО 820172
 • Призначення платежу: проведення повторної експертизи Індивідуального завдання на плагіат
 • П.І.Б.
 • 250,00 грн.

Оплату за перевірку на плагіат можна здійснювати через https://www.portmone.com.ua. Оберіть отримувача: Наукові послуги. В полі Номер групи позначити призначення платежу "Перевірка на плагіат".

ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ
ПОШИРЕНІ ПРОГРАМИ
ДЛЯ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОНЛАЙН-РЕСУРСИ
Anti-Plagiarism
AntiPlagiarism.NETРlagiarism Detector (підтримує укр. мову)
Compare Suite*Www.copyscape.com
Double Content Finder*Іstio
Etxt antiplagiatPlagscan
StrikePlagiarismCopylancer
text.ru (підтримує укр. мову) Сontent-Watch
Viper* PR-CY
Аdvego Plagiatus (підтримує укр. мову) Grammarly
Плагиата.НЕТ Plagramme (підтримує укр. мову)
Рlagiarism checker (підтримує укр. мову) PlagTracker
Рaperrater EduBirdie (підтримує укр. мову)
Sourceforge DupliChecker
Unicheck* SeeSources
Рlagium* Docoloc
Plagiarismcheck tool* Защита уникальности контента (підтримує укр. мову)
PlagScan*Copyleaks*
Grammarly*Plagiarisma*
*платний ресурс
ІНСТРУМЕНТИ ПЕРЕВІРКИ ШІ
ПРОГРАМА ЕФЕКТИВНІСТЬ
AI Detectorнизька
GPT-2 Output Detector Demoнизька
GPTZeroвисока
Writerнизька
AI Checkerсередня
AI Content Detector висока, але не підтримує Українську

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ПРОПОНУЄ ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Закон України “Про освіту”. Ст. 42 «Академічна доброчесність»
 • Закон України "Про вищу освіту". Ст. 1 “Основні терміни та їх визначення”; Ст. 6 “Атестація здобувачів вищої освіти”; Ст. 16 “Система забезпечення якості вищої освіти”; Ст. 32 “Принципи діяльності, основні права та обов’язки закладу вищої освіти”; Ст. 58 “Обов'язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників”; Ст. 63 “Обов'язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти”; Ст. 69 “Права інтелектуальної власності та їх захист”
 • Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність”. Ст. 1 «Основні терміни та їх визначення»
 • Закон України “Про авторське право і суміжні права”. Ст. 50 «Порушення авторського права і суміжних прав»
 • Лист МОН України “Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти” від 23.10.2018 № 1/9-650. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України “Про освіту”
 • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки академічної доброчесності
 • Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Постанова Кабінету Міністру України № 423 від 07.03.2007
 • Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності. Аналітична записка. Лист МОН України “До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності” № 1/9-263 від 20.05.2020
 • Лист МОН України “Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)” від 15.08.2018 р. № 1/11-8681

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ
 • Грудініна, Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності / Н. Грудініна // Бібліотечний форум: історія, теорія, практика. - 2019. - № 4. - С. 6-10. У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування «білих плям» щодо складання прикнижкових й пристатейних списків.
 • Усик, В. І. Корупція у вищій освіті як загроза академічній доброчесності / В. І. Усик // Економіка та держава. - 2017. - № 11. – С. 65-67. Статтю присвячено висвітленню проблеми корупції в системі вищої освіті, що є поперечним каменем на шляху до доброчесності. Розглянуто теоретичну основу поняття корупції та основні схеми прояву корупційних дій у сфері вищої освіти. Проаналізовано стан корупційної діяльності в Україні та основні сфери її прояву. На основі даних запропоновано трьохрівневу систему запровадження інформування суспільства про феномен корупції в Україні.

Кiлькiсть переглядiв: 7778

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.